poniedziałek, 04 czerwca 2018

Gwarancja


Nasza Firma udziela 2- letniej gwarancji 

Poniżej przedstawiamy jej warunki:

WARUNKI GWARANCJI, UDZIELANEJ NA MEBLE W FIRMIE MSS


Gwarant zapewnia Kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, pod warunkiem ich właściwego użytkowania. Gwarancja łącznie z zawartą w gwarancji rękojmią zostaje udzielona osobie

fizycznej na okres 24 miesięcy od daty wydania mebli kupującemu. W przypadku zakupu komercyjnego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

- zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 (Dz.U. 02141.1176): jest to zakup dokonany przez osobę fizyczną, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.

- zakup komercyjny – dokonany przez podmiot gospodarczy lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji po upływie okresu gwarancji, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.


Gwarancją nie są objęte:


- uszkodzenia powstałe u Kupującego, w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania, konserwacji lub samodzielnej naprawy;

- uszkodzenia mechaniczne i uszkodzenia zewnętrzne powierzchni wyrobów powstałe na skutek działania przyczyny zewnętrznej (termicznej, chemicznej, lub inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania użytkownika);

- wady i uszkodzenia, o których Kupujący został poinformowany przed zakupem i w wyniku których obniżono cenę wyrobu;

- uszkodzenia powstałe w skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia,zgodnego z właściwościami lub przeznaczeniem produktu, a w szczególności zarysowania, przebarwienia lub zmatowienia produktu;

zamierzone przez producenta w pierwowzorze różnice w materiałów, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano mebel,

zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie czynników niekorzystnych (podwyższona temperatura, dym tytoniowy itp.)

- uszkodzenia wynikłe z działania wysokich temperatur przekraczających wytrzymałość frontu np. skurczenie folii czy jej odklejanie

- ze względu na uwarunkowania technologiczne wystąpienie na powierzchni jednego metra kwadratowego frontu oklejonego folią PCV wgnieceń i/lub wysklepień o średnicy do 2 mm i wysokości 0,3 mm w ilości 4 sztuk

.-mikrorysy frontów (bez naruszenia struktury frontu) powstałe wskutek montażu frontów na korpusach szafek (frezowanie oraz montaż zawiasów, uchwytów, itp.)

- nieprzechodzący między formatkami rysunek usłojenia

- uszkodzenia/napuchnięcia blatu w miejscu osadzenia zlewu, płyty grzewczej gdy naruszona jest struktura uszczelki i/lub silikonu spowodowane upływem czasu i użytkowaniem ,a które przy montażu były założone wg zaleceń producenta w/w sprzętów

-wyszczerbienia płyty przy krawędziach do wielkości 1mm


Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu wad, przyjmuje punkt sprzedaży, w którym dokonano zakupu wyłącznie w formie pisemnej.

Reklamacje będą załatwione w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, gdy wada jest możliwa do usunięcia bez naprawy fabrycznej lub przez wymianę elementów nie wymagających wysłania lub zamawiania ich przez producenta. W przypadku gdy niezbędne jest dodatkowe sprawdzenie zasadności reklamacji lub sprowadzenie nowego towaru termin na usunięcie wady w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu.

Usługom serwisowym/gwarancyjnym nie podlegają czynności, np. wymiany żarówki, regulacja zawiasów,drzwi przesuwnych, dokręcenia poluzowanej śruby, usunięcia zabrudzeń, doszczelnienie blatu w miejscu osadzenia zlewu lub płyty, itp.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie zapoznania się klienta z niniejszymi warunkami gwarancji, użytkowania i konserwacji gdyż dokument ten jest ogólnodostępny w punkcie sprzedaży oraz jest dołączany do umowy zakupu oraz protokołu odbioru mebli . DATA ……………………..PODPIS……………………………………………